Hướng dẫn tạo menu share chạy dọc trong bài viết cho blogspot

Xin chào các bạn, hôm qua thì mình có ghé thăm blog demo của Bác Sĩ Windows để xem có gì mới không thì mình chợt phát hiện một Widget rất đẹp mà có thể các anh em Blogger sẽ thích đó là một thanh menu nằm ngang và chạy dọc mỗi khi bạn cuộn chuột và thanh menu này hoạt động trong bài viết.

Cách làm

Bạn thêm đoạn code này vào sau thẻ <body> :
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='bsw_post_outer wow fadeInUp' data-wow-delay='0.3s'>
<style>
.bsw_post-info3{z-index:99;display:inline-block}
.bsw_post-info3 .comment_info{
    height: 38px;
    width: 38px;
    line-height: 38px;
    padding: 0;
margin:0 3px;
    float: left;
    text-align: center;
    border-radius: 50%;
    font-weight: 400;
    color: #666!important;
    transition: .345s;
    font-size: 18px!important;
cursor:pointer
}
.bsw_post-info3 .comment_info:hover,.bsw_post-info3 .comment_info:focus{background:#ededed}
.bsw_arrow-alert{position:absolute;background:#ddd;padding:10px 15px;margin:5px 0 0 20px;font-weight:500;color:#555;font-size:15px;border-radius:4px;opacity:0;visibility:hidden;transition:.3s;bottom:-36px;width:fit-content;margin-left:-50px}
.bsw_arrow-alert:before{;content:&#39;&#39;;position:absolute;top:-12px;left:30px;width:0;height:0;border-right:17px solid transparent;border-bottom:20px solid #ddd;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;transform:rotate(-10deg)}
.bsw_post-info3:hover .bsw_arrow-alert{opacity:1;visibility:visible}
#bsw_post-info3{
position: fixed;
    top: 2%;
    z-index: 99;
    left: 50%;
    padding: 8px 10px 5px;
    text-align: center;
    background: #fff;
    box-shadow: 0 0 80px rgba(0,0,0,.2);
    transform: translate(-50%,0);
    border-radius: 12px;
}
</style>
<div id='bsw_post-info3'>
<div class='bsw_post-info3'><a class='comment_info hastip0_bacsiwindows' href='/'><i class='fa fa-home'/></a><span class='bsw_arrow-alert'>Trở về trang chủ</span></div>
<div class='bsw_post-info3'>
  <a class='comment_info hastip0_bacsiwindows' href='//facebook.com/share?url=data:post.url' onclick='window.open(this.href, &quot;_blank&quot;, &quot;height=430,width=640&quot;); return false;'><i class='fa fa-facebook'/></a><span class='bsw_arrow-alert'>Chia sẻ lên Facebook</span></div>
<div class='bsw_post-info3'><a class='comment_info hastip0_bacsiwindows' href='#comment-form'><i class='fa fa-comments-o'/></a><span class='bsw_arrow-alert'>Tổng số bình luận: <data:post.numComments/></span></div>
<div class='bsw_post-info3'><a class='comment_info' expr:href='&quot;//plus.google.com/share?url=&quot; + data:blog.url' onclick='window.open(this.href, &quot;_blank&quot;, &quot;height=430,width=640&quot;); return false;' target='_blank'><i class='fa fa-google-plus'/></a><span class='bsw_arrow-alert'>Chia sẻ lên Google</span></div>
<div class='bsw_post-info3'><a class='comment_info' onclick='CopyLink()'><i class='fa fa-unlink'/></a><span class='bsw_arrow-alert'>Sao chép địa chỉ liên kết</span></div>
<div class='bsw_post-info3'><a class='comment_info' href='/contact' target='_blank'><i class='fa fa-envelope-o'/></a><span class='bsw_arrow-alert'>Liên hệ / Báo lỗi / Góp ý</span></div>
<div class='bsw_post-info3'><a class='comment_info hastip0_bacsiwindows' href='javascript:;' id='back-to-top'><i class='fa fa-angle-double-up'/></a><span class='bsw_arrow-alert'>Trở về đầu trang</span></div>
<div class='bsw_post-info3'><a class='comment_info' id='hidden_post-info'><i class='fa fa-remove'/></a><span class='bsw_arrow-alert'>Đóng Menu</span></div>
</div></div></b:if>
 Tiếp theo bạn thêm đoạn JS này vào ngay bên dưới đoạn code bên trên mà bạn vừa đặt vào :
<script>
$(document).ready(function(){
    $(&quot;#hidden_post-info&quot;).click(function(){
        $(&quot;#bsw_post-info3&quot;).hide();
    });
}); $('#back-to-top').click(function () {
$('body,html').animate({
scrollTop: 0
}, 800);
return false;
});
</script>
Tiếp theo là Fadein , bạn tiến hành cho javascript này trước thẻ đóng </body> :
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

!r&&u.attrMap[t]&&(e[1]=u.attrMap[t]),"~="===e[2]&&(e[4]=" "+e[4]+" "),e},PSEUDO:function(e,t,i,n,r){if("not"===e[1]){if(!((o.exec(e[3])||"").length>1||/^\w/.test(e[3])))return e=h.filter(e[3],t,i,!0^r),i||n.push.apply(n,e),!1;e[3]=h(e[3],null,null,t)}else if(u.match.POS.test(e[0])||u.match.CHILD.test(e[0]))return!0;return e},POS:function(e){return e.unshift(!0),e}},filters:{enabled:function(e){return e.disabled===!1&&"hidden"!==e.type},disabled:function(e){return e.disabled===!0},checked:function(e){return e.checked===!0},selected:function(e){return e.selected===!0},parent:function(e){return!!e.firstChild},empty:function(e){return!e.firstChild},has:function(e,t,i){return!!h(i[3],e).length},header:function(e){return/h\d/i.test(e.nodeName)},text:function(e){return"text"===e.type},radio:function(e){return"radio"===e.type},checkbox:function(e){return"checkbox"===e.type},file:function(e){return"file"===e.type},password:function(e){return"password"===e.type},submit:function(e){return"submit"===e.type},image:function(e){return"image"===e.type},reset:function(e){return"reset"===e.type},button:function(e){return"button"===e.type||"button"===e.nodeName.toLowerCase()},input:function(e){return/input|select|textarea|button/i.test(e.nodeName)}},setFilters:{first:function(e,t){return 0===t},last:function(e,t,i,n){return t===n.length-1},even:function(e,t){return t%2===0},odd:function(e,t){return t%2===1},lt:function(e,t,i){return t<i[3]-0},gt:function(e,t,i){return t>i[3]-0},nth:function(e,t,i){return i[3]-0===t},eq:function(e,t,i){return i[3]-0===t}},filter:{PSEUDO:function(t,i,n,o){var r=i[1],s=u.filters[r];if(s)return s(t,n,i,o);if("contains"===r)return(t.textContent||t.innerText||e([t])||"").indexOf(i[3])>=0;if("not"===r){for(i=i[3],n=0,o=i.length;o>n;n++)if(i[n]===t)return!1;return!0}h.error("Syntax error, unrecognized expression: "+r)},CHILD:function(e,t){var i=t[1],n=e;switch(i){case"only":case"first":for(;n=n.previousSibling;)if(1===n.nodeType)return!1;if("first"===i)return!0;n=e;case"last":for(;n=n.nextSibling;)if(1===n.nodeType)return!1;return!0;case"nth":i=t[2];var o=t[3];if(1===i&&0===o)return!0;t=t[0];var r=e.parentNode;if(r&&(r.sizcache!==t||!e.nodeIndex)){var s=0;for(n=r.firstChild;n;n=n.nextSibling)1===n.nodeType&&(n.nodeIndex=++s);r.sizcache=t}return e=e.nodeIndex-o,0===i?0===e:e%i===0&&e/i>=0}},ID:function(e,t){return 1===e.nodeType&&e.getAttribute("id")===t},TAG:function(e,t){return"*"===t&&1===e.nodeType||e.nodeName.toLowerCase()===t},CLASS:function(e,t){return(" "+(e.className||e.getAttribute("class"))+" ").indexOf(t)>-1},ATTR:function(e,t){var i=t[1];e=u.attrHandle[i]?u.attrHandle[i](e):null!=e[i]?e[i]:e.getAttribute(i),i=e+"";var n=t[2];return t=t[4],null==e?"!="===n:"="===n?i===t:"*="===n?i.indexOf(t)>=0:"~="===n?(" "+i+" ").indexOf(t)>=0:t?"!="===n?i!==t:"^="===n?0===i.indexOf(t):"$="===n?i.substr(i.length-t.length)===t:"|="===n?i===t||i.substr(0,t.length+1)===t+"-":!1:i&&e!==!1},POS:function(e,t,i,n){var o=u.setFilters[t[2]];return o?o(e,i,t,n):void 0}}},c=u.match.POS;for(var d in u.match)u.match[d]=new RegExp(u.match[d].source+/(?![^\[]*\])(?![^\(]*\))/.source),u.leftMatch[d]=new RegExp(/(^(?:.|\r|\n)*?)/.source+u.match[d].source.replace(/\\(\d+)/g,function(e,t){return"\\"+(t-0+1)}));var p=function(e,t){return e=Array.prototype.slice.call(e,0),t?(t.push.apply(t,e),t):e};try{Array.prototype.slice.call(C.documentElement.childNodes,0)}catch(f){p=function(e,t){if(t=t||[],"[object Array]"===s.call(e))Array.prototype.push.apply(t,e);else if("number"==typeof e.length)for(var i=0,n=e.length;n>i;i++)t.push(e[i]);else for(i=0;e[i];i++)t.push(e[i]);return t}}var m;C.documentElement.compareDocumentPosition?m=function(e,t){return e.compareDocumentPosition&&t.compareDocumentPosition?(e=4&e.compareDocumentPosition(t)?-1:e===t?0:1,0===e&&(a=!0),e):(e==t&&(a=!0),e.compareDocumentPosition?-1:1)}:"sourceIndex"in C.documentElement?m=function(e,t){return e.sourceIndex&&t.sourceIndex?(e=e.sourceIndex-t.sourceIndex,0===e&&(a=!0),e):(e==t&&(a=!0),e.sourceIndex?-1:1)}:C.createRange&&(m=function(e,t){if(!e.ownerDocument||!t.ownerDocument)return e==t&&(a=!0),e.ownerDocument?-1:1;var i=e.ownerDocument.createRange(),n=t.ownerDocument.createRange();return i.setStart(e,0),i.setEnd(e,0),n.setStart(t,0),n.setEnd(t,0),e=i.compareBoundaryPoints(Range.START_TO_END,n),0===e&&(a=!0),e}),function(){var e=C.createElement("div"),i="script"+(new Date).getTime();e.innerHTML="<a name='"+i+"'/>";var n=C.documentElement;n.insertBefore(e,n.firstChild),C.getElementById(i)&&(u.find.ID=function(e,i,n){return"undefined"==typeof i.getElementById||n?void 0:(i=i.getElementById(e[1]))?i.id===e[1]||"undefined"!=typeof i.getAttributeNode&&i.getAttributeNode("id").nodeValue===e[1]?[i]:t:[]},u.filter.ID=function(e,t){var i="undefined"!=typeof e.getAttributeNode&&e.getAttributeNode("id");return 1===e.nodeType&&i&&i.nodeValue===t}),n.removeChild(e),n=e=null}(),function(){var e=C.createElement("div");e.appendChild(C.createComment("")),e.getElementsByTagName("*").length>0&&(u.find.TAG=function(e,t){if(t=t.getElementsByTagName(e[1]),"*"===e[1]){e=[];for(var i=0;t[i];i++)1===t[i].nodeType&&e.push(t[i]);t=e}return t}),e.innerHTML="<a href='#'></a>",e.firstChild&&"undefined"!=typeof e.firstChild.getAttribute&&"#"!==e.firstChild.getAttribute("href")&&(u.attrHandle.href=function(e){return e.getAttribute("href",2)}),e=null}(),C.querySelectorAll&&function(){var e=h,t=C.createElement("div");if(t.innerHTML="<p class='TEST'></p>",!t.querySelectorAll||0!==t.querySelectorAll(".TEST").length){h=function(t,i,n,o){if(i=i||C,!o&&9===i.nodeType&&!v(i))try{return p(i.querySelectorAll(t),n)}catch(r){}return e(t,i,n,o)};for(var i in e)h[i]=e[i];t=null}}(),function(){var e=C.createElement("div");e.innerHTML="<div class='test e'></div><div class='test'></div>",e.getElementsByClassName&&0!==e.getElementsByClassName("e").length&&(e.lastChild.className="e",1!==e.getElementsByClassName("e").length&&(u.order.splice(1,0,"CLASS"),u.find.CLASS=function(e,t,i){return"undefined"==typeof t.getElementsByClassName||i?void 0:t.getElementsByClassName(e[1])},e=null))}();var g=C.compareDocumentPosition?function(e,t){return 16&e.compareDocumentPosition(t)}:function(e,t){return e!==t&&(e.contains?e.contains(t):!0)},v=function(e){return(e=(e?e.ownerDocument||e:0).documentElement)?"HTML"!==e.nodeName:!1},y=function(e,t){var i,n=[],o="";for(t=t.nodeType?[t]:t;i=u.match.PSEUDO.exec(e);)o+=i[0],e=e.replace(u.match.PSEUDO,"");e=u.relative[e]?e+"*":e,i=0;for(var r=t.length;r>i;i++)h(e,t[i],n);return h.filter(o,n)};x.find=h,x.expr=h.selectors,x.expr[":"]=x.expr.filters,x.unique=h.uniqueSort,x.getText=e,x.isXMLDoc=v,x.contains=g}();var ee=/Until$/,te=/^(?:parents|prevUntil|prevAll)/,ie=/,/;I=Array.prototype.slice;var ne=function(e,t,i){if(x.isFunction(t))return x.grep(e,function(e,n){return!!t.call(e,n,e)===i});if(t.nodeType)return x.grep(e,function(e){return e===t===i});if("string"==typeof t){var n=x.grep(e,function(e){return 1===e.nodeType});if(S.test(t))return x.filter(t,n,!i);t=x.filter(t,n)}return x.grep(e,function(e){return x.inArray(e,t)>=0===i})};x.fn.extend({find:function(e){for(var t=this.pushStack("","find",e),i=0,n=0,o=this.length;o>n;n++)if(i=t.length,x.find(e,this[n],t),n>0)for(var r=i;r<t.length;r++)for(var s=0;i>s;s++)if(t[s]===t[r]){t.splice(r--,1);break}return t},has:function(e){var t=x(e);return this.filter(function(){for(var e=0,i=t.length;i>e;e++)if(x.contains(this,t[e]))return!0})},not:function(e){return this.pushStack(ne(this,e,!1),"not",e)},filter:function(e){return this.pushStack(ne(this,e,!0),"filter",e)},is:function(e){return!!e&&x.filter(e,this).length>0},closest:function(e,t){if(x.isArray(e)){var i,n,o=[],r=this[0],s={};if(r&&e.length){i=0;for(var a=e.length;a>i;i++)n=e[i],s[n]||(s[n]=x.expr.match.POS.test(n)?x(n,t||this.context):n);for(;r&&r.ownerDocument&&r!==t;){for(n in s)i=s[n],(i.jquery?i.index(r)>-1:x(r).is(i))&&(o.push({selector:n,elem:r}),delete s[n]);r=r.parentNode}}return o}var l=x.expr.match.POS.test(e)?x(e,t||this.context):null;return this.map(function(i,n){for(;n&&n.ownerDocument&&n!==t;){if(l?l.index(n)>-1:x(n).is(e))return n;n=n.parentNode}return null})},index:function(e){return e&&"string"!=typeof e?x.inArray(e.jquery?e[0]:e,this):x.inArray(this[0],e?x(e):this.parent().children())},add:function(e,t){return e="string"==typeof e?x(e,t||this.context):x.makeArray(e),t=x.merge(this.get(),e),this.pushStack(c(e[0])||c(t[0])?t:x.unique(t))},andSelf:function(){return this.add(this.prevObject)}}),x.each({parent:function(e){return(e=e.parentNode)&&11!==e.nodeType?e:null},parents:function(e){return x.dir(e,"parentNode")},parentsUntil:function(e,t,i){return x.dir(e,"parentNode",i)},next:function(e){return x.nth(e,2,"nextSibling")},prev:function(e){return x.nth(e,2,"previousSibling")},nextAll:function(e){return x.dir(e,"nextSibling")},prevAll:function(e){return x.dir(e,"previousSibling")},nextUntil:function(e,t,i){return x.dir(e,"nextSibling",i)},prevUntil:function(e,t,i){return x.dir(e,"previousSibling",i)},siblings:function(e){return x.sibling(e.parentNode.firstChild,e)},children:function(e){return x.sibling(e.firstChild)},contents:function(e){return x.nodeName(e,"iframe")?e.contentDocument||e.contentWindow.document:x.makeArray(e.childNodes)}},function(e,t){x.fn[e]=function(i,n){var o=x.map(this,t,i);return ee.test(e)||(n=i),n&&"string"==typeof n&&(o=x.filter(n,o)),o=this.length>1?x.unique(o):o,(this.length>1||ie.test(n))&&te.test(e)&&(o=o.reverse()),this.pushStack(o,e,I.call(arguments).join(","))}}),x.extend({filter:function(e,t,i){return i&&(e=":not("+e+")"),x.find.matches(e,t)},dir:function(e,i,n){var o=[];for(e=e[i];e&&9!==e.nodeType&&(n===t||1!==e.nodeType||!x(e).is(n));)1===e.nodeType&&o.push(e),e=e[i];return o},nth:function(e,t,i){t=t||1;for(var n=0;e&&(1!==e.nodeType||++n!==t);e=e[i]);return e},sibling:function(e,t){for(var i=[];e;e=e.nextSibling)1===e.nodeType&&e!==t&&i.push(e);return i}});var oe=/ jQuery\d+="(?:\d+|null)"/g,re=/^\s+/,se=/(<([\w:]+)[^>]*?)\/>/g,ae=/^(?:area|br|col|embed|hr|img|input|link|meta|param)$/i,le=/<([\w:]+)/,he=/<tbody/i,ue=/<|&\w+;/,ce=/checked\s*(?:[^=]|=\s*.checked.)/i,de=function(e,t,i){return ae.test(i)?e:t+"></"+i+">"},pe={option:[1,"<select multiple='multiple'>","</select>"],legend:[1,"<fieldset>","</fieldset>"],thead:[1,"<table>","</table>"],tr:[2,"<table><tbody>","</tbody></table>"],td:[3,"<table><tbody><tr>","</tr></tbody></table>"],col:[2,"<table><tbody></tbody><colgroup>","</colgroup></table>"],area:[1,"<map>","</map>"],_default:[0,"",""]};pe.optgroup=pe.option,pe.tbody=pe.tfoot=pe.colgroup=pe.caption=pe.thead,pe.th=pe.td,x.support.htmlSerialize||(pe._default=[1,"div<div>","</div>"]),x.fn.extend({text:function(e){return x.isFunction(e)?this.each(function(t){var i=x(this);i.text(e.call(this,t,i.text()))}):"object"!=typeof e&&e!==t?this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument||C).createTextNode(e)):x.getText(this)},wrapAll:function(e){if(x.isFunction(e))return this.each(function(t){x(this).wrapAll(e.call(this,t))});if(this[0]){var t=x(e,this[0].ownerDocument).eq(0).clone(!0);this[0].parentNode&&t.insertBefore(this[0]),t.map(function(){for(var e=this;e.firstChild&&1===e.firstChild.nodeType;)e=e.firstChild;return e}).append(this)}return this},wrapInner:function(e){return x.isFunction(e)?this.each(function(t){x(this).wrapInner(e.call(this,t))}):this.each(function(){var t=x(this),i=t.contents();i.length?i.wrapAll(e):t.append(e)})},wrap:function(e){return this.each(function(){x(this).wrapAll(e)})},unwrap:function(){return this.parent().each(function(){x.nodeName(this,"body")||x(this).replaceWith(this.childNodes)}).end()},append:function(){return this.domManip(arguments,!0,function(e){1===this.nodeType&&this.appendChild(e)})},prepend:function(){return this.domManip(arguments,!0,function(e){1===this.nodeType&&this.insertBefore(e,this.firstChild)})},before:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,!1,function(e){this.parentNode.insertBefore(e,this)});if(arguments.length){var e=x(arguments[0]);return e.push.apply(e,this.toArray()),this.pushStack(e,"before",arguments)}},after:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,!1,function(e){this.parentNode.insertBefore(e,this.nextSibling)});if(arguments.length){var e=this.pushStack(this,"after",arguments);return e.push.apply(e,x(arguments[0]).toArray()),e}},clone:function(e){var t=this.map(function(){if(x.support.noCloneEvent||x.isXMLDoc(this))return this.cloneNode(!0);var e=this.outerHTML,t=this.ownerDocument;return e||(e=t.createElement("div"),e.appendChild(this.cloneNode(!0)),e=e.innerHTML),x.clean([e.replace(oe,"").replace(re,"")],t)[0]});return e===!0&&(d(this,t),d(this.find("*"),t.find("*"))),t},html:function(e){if(e===t)return this[0]&&1===this[0].nodeType?this[0].innerHTML.replace(oe,""):null;if("string"!=typeof e||/<script/i.test(e)||!x.support.leadingWhitespace&&re.test(e)||pe[(le.exec(e)||["",""])[1].toLowerCase()])x.isFunction(e)?this.each(function(t){var i=x(this),n=i.html();i.empty().append(function(){return e.call(this,t,n)})}):this.empty().append(e);else{e=e.replace(se,de);try{for(var i=0,n=this.length;n>i;i++)1===this[i].nodeType&&(x.cleanData(this[i].getElementsByTagName("*")),this[i].innerHTML=e)}catch(o){this.empty().append(e)}}return this},replaceWith:function(e){return this[0]&&this[0].parentNode?x.isFunction(e)?this.each(function(t){var i=x(this),n=i.html();i.replaceWith(e.call(this,t,n))}):(e=x(e).detach(),this.each(function(){var t=this.nextSibling,i=this.parentNode;x(this).remove(),t?x(t).before(e):x(i).append(e)})):this.pushStack(x(x.isFunction(e)?e():e),"replaceWith",e)},detach:function(e){return this.remove(e,!0)},domManip:function(e,i,o){function r(e){return x.nodeName(e,"table")?e.getElementsByTagName("tbody")[0]||e.appendChild(e.ownerDocument.createElement("tbody")):e}var s,a,l=e[0],h=[];if(!x.support.checkClone&&3===arguments.length&&"string"==typeof l&&ce.test(l))return this.each(function(){x(this).domManip(e,i,o,!0)});if(x.isFunction(l))return this.each(function(n){var r=x(this);e[0]=l.call(this,n,i?r.html():t),r.domManip(e,i,o)});if(this[0]){if(s=e[0]&&e[0].parentNode&&11===e[0].parentNode.nodeType?{fragment:e[0].parentNode}:p(e,this,h),a=s.fragment.firstChild){i=i&&x.nodeName(a,"tr");for(var u=0,c=this.length;c>u;u++)o.call(i?r(this[u],a):this[u],s.cacheable||this.length>1||u>0?s.fragment.cloneNode(!0):s.fragment)}h&&x.each(h,n)}return this}}),x.fragments={},x.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(e,t){x.fn[e]=function(i){var n=[];i=x(i);for(var o=0,r=i.length;r>o;o++){var s=(o>0?this.clone(!0):this).get();x.fn[t].apply(x(i[o]),s),n=n.concat(s)}return this.pushStack(n,e,i.selector)}}),x.each({remove:function(e,t){e&&!x.filter(e,[this]).length||(t||1!==this.nodeType||(x.cleanData(this.getElementsByTagName("*")),x.cleanData([this])),this.parentNode&&this.parentNode.removeChild(this))},empty:function(){for(1===this.nodeType&&x.cleanData(this.getElementsByTagName("*"));this.firstChild;)this.removeChild(this.firstChild)}},function(e,t){x.fn[e]=function(){return this.each(t,arguments)}}),x.extend({clean:function(e,t,i,n){t=t||C,"undefined"==typeof t.createElement&&(t=t.ownerDocument||t[0]&&t[0].ownerDocument||C);var o=[];if(x.each(e,function(e,i){if("number"==typeof i&&(i+=""),i){if("string"!=typeof i||ue.test(i)){if("string"==typeof i){i=i.replace(se,de);var n=(le.exec(i)||["",""])[1].toLowerCase(),r=pe[n]||pe._default,s=r[0];for(e=t.createElement("div"),e.innerHTML=r[1]+i+r[2];s--;)e=e.lastChild;if(!x.support.tbody)for(s=he.test(i),n="table"!==n||s?"<table>"!==r[1]||s?[]:e.childNodes:e.firstChild&&e.firstChild.childNodes,r=n.length-1;r>=0;--r)x.nodeName(n[r],"tbody")&&!n[r].childNodes.length&&n[r].parentNode.removeChild(n[r]);!x.support.leadingWhitespace&&re.test(i)&&e.insertBefore(t.createTextNode(re.exec(i)[0]),e.firstChild),i=x.makeArray(e.childNodes)}}else i=t.createTextNode(i);i.nodeType?o.push(i):o=x.merge(o,i)}}),i)for(e=0;o[e];e++)!n||!x.nodeName(o[e],"script")||o[e].type&&"text/javascript"!==o[e].type.toLowerCase()?(1===o[e].nodeType&&o.splice.apply(o,[e+1,0].concat(x.makeArray(o[e].getElementsByTagName("script")))),i.appendChild(o[e])):n.push(o[e].parentNode?o[e].parentNode.removeChild(o[e]):o[e]);return o},cleanData:function(e){for(var t,i=0;null!=(t=e[i]);i++)x.event.remove(t),x.removeData(t)}});var fe=/z-?index|font-?weight|opacity|zoom|line-?height/i,me=/alpha\([^)]*\)/,ge=/opacity=([^)]*)/,ve=/float/i,ye=/-([a-z])/gi,be=/([A-Z])/g,xe=/^-?\d+(?:px)?$/i,we=/^-?\d/,Te={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},Ce=["Left","Right"],Ne=["Top","Bottom"],Se=C.defaultView&&C.defaultView.getComputedStyle,Ee=x.support.cssFloat?"cssFloat":"styleFloat",ke=function(e,t){return t.toUpperCase()};x.fn.css=function(e,i){return o(this,e,i,!0,function(e,i,n){return n===t?x.curCSS(e,i):("number"!=typeof n||fe.test(i)||(n+="px"),void x.style(e,i,n))})},x.extend({style:function(e,i,n){if(!e||3===e.nodeType||8===e.nodeType)return t;("width"===i||"height"===i)&&parseFloat(n)<0&&(n=t);var o=e.style||e,r=n!==t;return x.support.opacity||"opacity"!==i?(ve.test(i)&&(i=Ee),i=i.replace(ye,ke),r&&(o[i]=n),o[i]):(r&&(o.zoom=1,i=parseInt(n,10)+""=="NaN"?"":"alpha(opacity="+100*n+")",e=o.filter||x.curCSS(e,"filter")||"",o.filter=me.test(e)?e.replace(me,i):i),o.filter&&o.filter.indexOf("opacity=")>=0?parseFloat(ge.exec(o.filter)[1])/100+"":"")},css:function(e,t,i,n){function o(){r="width"===t?e.offsetWidth:e.offsetHeight,"border"!==n&&x.each(s,function(){n||(r-=parseFloat(x.curCSS(e,"padding"+this,!0))||0),"margin"===n?r+=parseFloat(x.curCSS(e,"margin"+this,!0))||0:r-=parseFloat(x.curCSS(e,"border"+this+"Width",!0))||0})}if("width"===t||"height"===t){var r,s="width"===t?Ce:Ne;return 0!==e.offsetWidth?o():x.swap(e,Te,o),Math.max(0,Math.round(r))}return x.curCSS(e,t,i)},curCSS:function(e,t,i){var n,o=e.style;if(!x.support.opacity&&"opacity"===t&&e.currentStyle)return n=ge.test(e.currentStyle.filter||"")?parseFloat(RegExp.$1)/100+"":"",""===n?"1":n;if(ve.test(t)&&(t=Ee),!i&&o&&o[t])n=o[t];else if(Se){if(ve.test(t)&&(t="float"),t=t.replace(be,"-$1").toLowerCase(),o=e.ownerDocument.defaultView,!o)return null;(e=o.getComputedStyle(e,null))&&(n=e.getPropertyValue(t)),"opacity"===t&&""===n&&(n="1")}else if(e.currentStyle&&(i=t.replace(ye,ke),n=e.currentStyle[t]||e.currentStyle[i],!xe.test(n)&&we.test(n))){t=o.left;var r=e.runtimeStyle.left;e.runtimeStyle.left=e.currentStyle.left,o.left="fontSize"===i?"1em":n||0,n=o.pixelLeft+"px",o.left=t,e.runtimeStyle.left=r}return n},swap:function(e,t,i){var n={};for(var o in t)n[o]=e.style[o],e.style[o]=t[o];i.call(e);for(o in t)e.style[o]=n[o]}}),x.expr&&x.expr.filters&&(x.expr.filters.hidden=function(e){var t=e.offsetWidth,i=e.offsetHeight,n="tr"===e.nodeName.toLowerCase();return 0!==t||0!==i||n?t>0&&i>0&&!n?!1:"none"===x.curCSS(e,"display"):!0},x.expr.filters.visible=function(e){return!x.expr.filters.hidden(e)});var qe=r(),Ae=/<script(.|\s)*?\/script>/gi,Fe=/select|textarea/i,je=/color|date|datetime|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week/i,De=/=\?(&|$)/,Le=/\?/,Oe=/(\?|&)_=.*?(&|$)/,Ie=/^(\w+:)?\/\/([^\/?#]+)/,ze=/%20/g;x.fn.extend({_load:x.fn.load,load:function(e,t,i){if("string"!=typeof e)return this._load(e);if(!this.length)return this;var n=e.indexOf(" ");if(n>=0){var o=e.slice(n,e.length);e=e.slice(0,n)}n="GET",t&&(x.isFunction(t)?(i=t,t=null):"object"==typeof t&&(t=x.param(t,x.ajaxSettings.traditional),n="POST"));var r=this;return x.ajax({url:e,type:n,dataType:"html",data:t,complete:function(e,t){"success"!==t&&"notmodified"!==t||r.html(o?x("<div />").append(e.responseText.replace(Ae,"")).find(o):e.responseText),i&&r.each(i,[e.responseText,t,e])}}),this},serialize:function(){return x.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?x.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&&!this.disabled&&(this.checked||Fe.test(this.nodeName)||je.test(this.type))}).map(function(e,t){return e=x(this).val(),null==e?null:x.isArray(e)?x.map(e,function(e){return{name:t.name,value:e}}):{name:t.name,value:e}}).get()}}),x.each("ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" "),function(e,t){x.fn[t]=function(e){return this.bind(t,e)}}),x.extend({get:function(e,t,i,n){return x.isFunction(t)&&(n=n||i,i=t,t=null),x.ajax({type:"GET",url:e,data:t,success:i,dataType:n})},getScript:function(e,t){return x.get(e,null,t,"script")},getJSON:function(e,t,i){return x.get(e,t,i,"json")},post:function(e,t,i,n){return x.isFunction(t)&&(n=n||i,i=t,t={}),x.ajax({type:"POST",url:e,data:t,success:i,dataType:n})},ajaxSetup:function(e){x.extend(x.ajaxSettings,e)},ajaxSettings:{url:location.href,global:!0,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded",processData:!0,async:!0,xhr:!e.XMLHttpRequest||"file:"===e.location.protocol&&e.ActiveXObject?function(){try{return new e.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(t){}}:function(){return new e.XMLHttpRequest},accepts:{xml:"application/xml, text/xml",html:"text/html",script:"text/javascript, application/javascript",json:"application/json, text/javascript",text:"text/plain",_default:"*/*"}},lastModified:{},etag:{},ajax:function(i){function n(){u.success&&u.success.call(c,h,l,b),u.global&&s("ajaxSuccess",[b,u])}function o(){u.complete&&u.complete.call(c,b,l),u.global&&s("ajaxComplete",[b,u]),u.global&&!--x.active&&x.event.trigger("ajaxStop")}function s(e,t){(u.context?x(u.context):x.event).trigger(e,t)}var a,l,h,u=x.extend(!0,{},x.ajaxSettings,i),c=i&&i.context||u,d=u.type.toUpperCase();if(u.data&&u.processData&&"string"!=typeof u.data&&(u.data=x.param(u.data,u.traditional)),"jsonp"===u.dataType&&("GET"===d?De.test(u.url)||(u.url+=(Le.test(u.url)?"&":"?")+(u.jsonp||"callback")+"=?"):u.data&&De.test(u.data)||(u.data=(u.data?u.data+"&":"")+(u.jsonp||"callback")+"=?"),u.dataType="json"),"json"===u.dataType&&(u.data&&De.test(u.data)||De.test(u.url))&&(a=u.jsonpCallback||"jsonp"+qe++,u.data&&(u.data=(u.data+"").replace(De,"="+a+"$1")),u.url=u.url.replace(De,"="+a+"$1"),u.dataType="script",e[a]=e[a]||function(i){h=i,n(),o(),e[a]=t;try{delete e[a]}catch(r){}m&&m.removeChild(g)}),"script"===u.dataType&&null===u.cache&&(u.cache=!1),u.cache===!1&&"GET"===d){var p=r(),f=u.url.replace(Oe,"$1_="+p+"$2");u.url=f+(f===u.url?(Le.test(u.url)?"&":"?")+"_="+p:"")}if(u.data&&"GET"===d&&(u.url+=(Le.test(u.url)?"&":"?")+u.data),u.global&&!x.active++&&x.event.trigger("ajaxStart"),p=(p=Ie.exec(u.url))&&(p[1]&&p[1]!==location.protocol||p[2]!==location.host),"script"===u.dataType&&"GET"===d&&p){var m=C.getElementsByTagName("head")[0]||C.documentElement,g=C.createElement("script");if(g.src=u.url,u.scriptCharset&&(g.charset=u.scriptCharset),!a){var v=!1;g.onload=g.onreadystatechange=function(){v||this.readyState&&"loaded"!==this.readyState&&"complete"!==this.readyState||(v=!0,n(),o(),g.onload=g.onreadystatechange=null,m&&g.parentNode&&m.removeChild(g))}}return m.insertBefore(g,m.firstChild),t}var y=!1,b=u.xhr();if(b){u.username?b.open(d,u.url,u.async,u.username,u.password):b.open(d,u.url,u.async);try{(u.data||i&&i.contentType)&&b.setRequestHeader("Content-Type",u.contentType),u.ifModified&&(x.lastModified[u.url]&&b.setRequestHeader("If-Modified-Since",x.lastModified[u.url]),x.etag[u.url]&&b.setRequestHeader("If-None-Match",x.etag[u.url])),p||b.setRequestHeader("X-Requested-With","XMLHttpRequest"),b.setRequestHeader("Accept",u.dataType&&u.accepts[u.dataType]?u.accepts[u.dataType]+", */*":u.accepts._default)}catch(w){}if(u.beforeSend&&u.beforeSend.call(c,b,u)===!1)return u.global&&!--x.active&&x.event.trigger("ajaxStop"),b.abort(),!1;u.global&&s("ajaxSend",[b,u]);var T=b.onreadystatechange=function(e){if(b&&0!==b.readyState&&"abort"!==e){if(!y&&b&&(4===b.readyState||"timeout"===e)){y=!0,b.onreadystatechange=x.noop,l="timeout"===e?"timeout":x.httpSuccess(b)?u.ifModified&&x.httpNotModified(b,u.url)?"notmodified":"success":"error";var t;if("success"===l)try{h=x.httpData(b,u.dataType,u)}catch(i){l="parsererror",t=i}"success"===l||"notmodified"===l?a||n():x.handleError(u,b,l,t),o(),"timeout"===e&&b.abort(),u.async&&(b=null)}}else y||o(),y=!0,b&&(b.onreadystatechange=x.noop)};try{var N=b.abort;b.abort=function(){b&&N.call(b),T("abort")}}catch(S){}u.async&&u.timeout>0&&setTimeout(function(){b&&!y&&T("timeout")},u.timeout);try{b.send("POST"===d||"PUT"===d||"DELETE"===d?u.data:null)}catch(E){x.handleError(u,b,null,E),o()}return u.async||T(),b}},handleError:function(e,t,i,n){e.error&&e.error.call(e.context||e,t,i,n),e.global&&(e.context?x(e.context):x.event).trigger("ajaxError",[t,e,n])},active:0,httpSuccess:function(e){try{return!e.status&&"file:"===location.protocol||e.status>=200&&e.status<300||304===e.status||1223===e.status||0===e.status}catch(t){}return!1},httpNotModified:function(e,t){var i=e.getResponseHeader("Last-Modified"),n=e.getResponseHeader("Etag");return i&&(x.lastModified[t]=i),n&&(x.etag[t]=n),304===e.status||0===e.status},httpData:function(e,t,i){var n=e.getResponseHeader("content-type")||"",o="xml"===t||!t&&n.indexOf("xml")>=0;return e=o?e.responseXML:e.responseText,o&&"parsererror"===e.documentElement.nodeName&&x.error("parsererror"),i&&i.dataFilter&&(e=i.dataFilter(e,t)),"string"==typeof e&&("json"===t||!t&&n.indexOf("json")>=0?e=x.parseJSON(e):("script"===t||!t&&n.indexOf("javascript")>=0)&&x.globalEval(e)),e},param:function(e,i){function n(e,t){x.isArray(t)?x.each(t,function(t,r){i?o(e,r):n(e+"["+("object"==typeof r||x.isArray(r)?t:"")+"]",r)}):i||null==t||"object"!=typeof t?o(e,t):x.each(t,function(t,i){n(e+"["+t+"]",i)})}function o(e,t){t=x.isFunction(t)?t():t,r[r.length]=encodeURIComponent(e)+"="+encodeURIComponent(t)}var r=[];if(i===t&&(i=x.ajaxSettings.traditional),x.isArray(e)||e.jquery)x.each(e,function(){o(this.name,this.value)});else for(var s in e)n(s,e[s]);return r.join("&").replace(ze,"+")}});var Be,Me={},Pe=/toggle|show|hide/,_e=/^([+-]=)?([\d+-.]+)(.*)$/,He=[["height","marginTop","marginBottom","paddingTop","paddingBottom"],["width","marginLeft","marginRight","paddingLeft","paddingRight"],["opacity"]];x.fn.extend({show:function(e,t){if(e||0===e)return this.animate(f("show",3),e,t);for(e=0,t=this.length;t>e;e++){var i=x.data(this[e],"olddisplay");if(this[e].style.display=i||"","none"===x.css(this[e],"display")){i=this[e].nodeName;var n;if(Me[i])n=Me[i];else{var o=x("<"+i+" />").appendTo("body");n=o.css("display"),"none"===n&&(n="block"),o.remove(),Me[i]=n}x.data(this[e],"olddisplay",n)}}for(e=0,t=this.length;t>e;e++)this[e].style.display=x.data(this[e],"olddisplay")||"";return this},hide:function(e,t){if(e||0===e)return this.animate(f("hide",3),e,t);for(e=0,t=this.length;t>e;e++){var i=x.data(this[e],"olddisplay");!i&&"none"!==i&&x.data(this[e],"olddisplay",x.css(this[e],"display"))}for(e=0,t=this.length;t>e;e++)this[e].style.display="none";return this},_toggle:x.fn.toggle,toggle:function(e,t){var i="boolean"==typeof e;return x.isFunction(e)&&x.isFunction(t)?this._toggle.apply(this,arguments):null==e||i?this.each(function(){var t=i?e:x(this).is(":hidden");x(this)[t?"show":"hide"]()}):this.animate(f("toggle",3),e,t),this},fadeTo:function(e,t,i){return this.filter(":hidden").css("opacity",0).show().end().animate({opacity:t},e,i)},animate:function(e,t,i,n){var o=x.speed(t,i,n);return x.isEmptyObject(e)?this.each(o.complete):this[o.queue===!1?"each":"queue"](function(){var t,i=x.extend({},o),n=1===this.nodeType&&x(this).is(":hidden"),r=this;for(t in e){var s=t.replace(ye,ke);if(t!==s&&(e[s]=e[t],delete e[t],t=s),"hide"===e[t]&&n||"show"===e[t]&&!n)return i.complete.call(this);"height"!==t&&"width"!==t||!this.style||(i.display=x.css(this,"display"),i.overflow=this.style.overflow),x.isArray(e[t])&&((i.specialEasing=i.specialEasing||{})[t]=e[t][1],e[t]=e[t][0])}return null!=i.overflow&&(this.style.overflow="hidden"),i.curAnim=x.extend({},e),x.each(e,function(t,o){var s=new x.fx(r,i,t);if(Pe.test(o))s["toggle"===o?n?"show":"hide":o](e);else{var a=_e.exec(o),l=s.cur(!0)||0;if(a){o=parseFloat(a[2]);var h=a[3]||"px";"px"!==h&&(r.style[t]=(o||1)+h,l=(o||1)/s.cur(!0)*l,r.style[t]=l+h),a[1]&&(o=("-="===a[1]?-1:1)*o+l),s.custom(l,o,h)}else s.custom(l,o,"")}}),!0})},stop:function(e,t){var i=x.timers;return e&&this.queue([]),this.each(function(){for(var e=i.length-1;e>=0;e--)i[e].elem===this&&(t&&i[e](!0),i.splice(e,1))}),t||this.dequeue(),this}}),x.each({slideDown:f("show",1),slideUp:f("hide",1),slideToggle:f("toggle",1),fadeIn:{opacity:"show"},fadeOut:{opacity:"hide"}},function(e,t){x.fn[e]=function(e,i){return this.animate(t,e,i)}}),x.extend({speed:function(e,t,i){var n=e&&"object"==typeof e?e:{complete:i||!i&&t||x.isFunction(e)&&e,duration:e,easing:i&&t||t&&!x.isFunction(t)&&t};return n.duration=x.fx.off?0:"number"==typeof n.duration?n.duration:x.fx.speeds[n.duration]||x.fx.speeds._default,n.old=n.complete,n.complete=function(){n.queue!==!1&&x(this).dequeue(),x.isFunction(n.old)&&n.old.call(this)},n},easing:{linear:function(e,t,i,n){return i+n*e},swing:function(e,t,i,n){return(-Math.cos(e*Math.PI)/2+.5)*n+i}},timers:[],fx:function(e,t,i){this.options=t,this.elem=e,this.prop=i,t.orig||(t.orig={})}}),x.fx.prototype={update:function(){this.options.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this),(x.fx.step[this.prop]||x.fx.step._default)(this),"height"!==this.prop&&"width"!==this.prop||!this.elem.style||(this.elem.style.display="block")},cur:function(e){return null==this.elem[this.prop]||this.elem.style&&null!=this.elem.style[this.prop]?(e=parseFloat(x.css(this.elem,this.prop,e)))&&e>-1e4?e:parseFloat(x.curCSS(this.elem,this.prop))||0:this.elem[this.prop]},custom:function(e,t,i){function n(e){return o.step(e)}this.startTime=r(),this.start=e,this.end=t,this.unit=i||this.unit||"px",this.now=this.start,this.pos=this.state=0;var o=this;n.elem=this.elem,n()&&x.timers.push(n)&&!Be&&(Be=setInterval(x.fx.tick,13))},show:function(){this.options.orig[this.prop]=x.style(this.elem,this.prop),this.options.show=!0,this.custom("width"===this.prop||"height"===this.prop?1:0,this.cur()),x(this.elem).show()},hide:function(){this.options.orig[this.prop]=x.style(this.elem,this.prop),this.options.hide=!0,this.custom(this.cur(),0)},step:function(e){var t=r(),i=!0;if(e||t>=this.options.duration+this.startTime){this.now=this.end,this.pos=this.state=1,this.update(),this.options.curAnim[this.prop]=!0;for(var n in this.options.curAnim)this.options.curAnim[n]!==!0&&(i=!1);if(i){if(null!=this.options.display&&(this.elem.style.overflow=this.options.overflow,e=x.data(this.elem,"olddisplay"),this.elem.style.display=e?e:this.options.display,"none"===x.css(this.elem,"display")&&(this.elem.style.display="block")),this.options.hide&&x(this.elem).hide(),this.options.hide||this.options.show)for(var o in this.options.curAnim)x.style(this.elem,o,this.options.orig[o]);this.options.complete.call(this.elem)}return!1}return o=t-this.startTime,this.state=o/this.options.duration,e=this.options.easing||(x.easing.swing?"swing":"linear"),this.pos=x.easing[this.options.specialEasing&&this.options.specialEasing[this.prop]||e](this.state,o,0,1,this.options.duration),this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos,this.update(),!0}},x.extend(x.fx,{tick:function(){for(var e=x.timers,t=0;t<e.length;t++)e[t]()||e.splice(t--,1);e.length||x.fx.stop()},stop:function(){clearInterval(Be),Be=null},speeds:{slow:600,fast:200,_default:400},step:{opacity:function(e){x.style(e.elem,"opacity",e.now)},_default:function(e){e.elem.style&&null!=e.elem.style[e.prop]?e.elem.style[e.prop]=("width"===e.prop||"height"===e.prop?Math.max(0,e.now):e.now)+e.unit:e.elem[e.prop]=e.now}}}),x.expr&&x.expr.filters&&(x.expr.filters.animated=function(e){return x.grep(x.timers,function(t){return e===t.elem}).length}),x.fn.offset="getBoundingClientRect"in C.documentElement?function(e){var t=this[0];if(e)return this.each(function(t){x.offset.setOffset(this,e,t)});if(!t||!t.ownerDocument)return null;if(t===t.ownerDocument.body)return x.offset.bodyOffset(t);
var i=t.getBoundingClientRect(),n=t.ownerDocument;return t=n.body,n=n.documentElement,{top:i.top+(self.pageYOffset||x.support.boxModel&&n.scrollTop||t.scrollTop)-(n.clientTop||t.clientTop||0),left:i.left+(self.pageXOffset||x.support.boxModel&&n.scrollLeft||t.scrollLeft)-(n.clientLeft||t.clientLeft||0)}}:function(e){var t=this[0];if(e)return this.each(function(t){x.offset.setOffset(this,e,t)});if(!t||!t.ownerDocument)return null;if(t===t.ownerDocument.body)return x.offset.bodyOffset(t);x.offset.initialize();var i,n=t.offsetParent,o=t,r=t.ownerDocument,s=r.documentElement,a=r.body;o=(r=r.defaultView)?r.getComputedStyle(t,null):t.currentStyle;for(var l=t.offsetTop,h=t.offsetLeft;(t=t.parentNode)&&t!==a&&t!==s&&(!x.offset.supportsFixedPosition||"fixed"!==o.position);)i=r?r.getComputedStyle(t,null):t.currentStyle,l-=t.scrollTop,h-=t.scrollLeft,t===n&&(l+=t.offsetTop,h+=t.offsetLeft,!x.offset.doesNotAddBorder||x.offset.doesAddBorderForTableAndCells&&/^t(able|d|h)$/i.test(t.nodeName)||(l+=parseFloat(i.borderTopWidth)||0,h+=parseFloat(i.borderLeftWidth)||0),o=n,n=t.offsetParent),x.offset.subtractsBorderForOverflowNotVisible&&"visible"!==i.overflow&&(l+=parseFloat(i.borderTopWidth)||0,h+=parseFloat(i.borderLeftWidth)||0),o=i;return"relative"!==o.position&&"static"!==o.position||(l+=a.offsetTop,h+=a.offsetLeft),x.offset.supportsFixedPosition&&"fixed"===o.position&&(l+=Math.max(s.scrollTop,a.scrollTop),h+=Math.max(s.scrollLeft,a.scrollLeft)),{top:l,left:h}},x.offset={initialize:function(){var e,t,i,n=C.body,o=C.createElement("div"),r=parseFloat(x.curCSS(n,"marginTop",!0))||0;x.extend(o.style,{position:"absolute",top:0,left:0,margin:0,border:0,width:"1px",height:"1px",visibility:"hidden"}),o.innerHTML="<div style='position:absolute;top:0;left:0;margin:0;border:5px solid #000;padding:0;width:1px;height:1px;'><div></div></div><table style='position:absolute;top:0;left:0;margin:0;border:5px solid #000;padding:0;width:1px;height:1px;' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td></td></tr></table>",n.insertBefore(o,n.firstChild),e=o.firstChild,t=e.firstChild,i=e.nextSibling.firstChild.firstChild,this.doesNotAddBorder=5!==t.offsetTop,this.doesAddBorderForTableAndCells=5===i.offsetTop,t.style.position="fixed",t.style.top="20px",this.supportsFixedPosition=20===t.offsetTop||15===t.offsetTop,t.style.position=t.style.top="",e.style.overflow="hidden",e.style.position="relative",this.subtractsBorderForOverflowNotVisible=-5===t.offsetTop,this.doesNotIncludeMarginInBodyOffset=n.offsetTop!==r,n.removeChild(o),x.offset.initialize=x.noop},bodyOffset:function(e){var t=e.offsetTop,i=e.offsetLeft;return x.offset.initialize(),x.offset.doesNotIncludeMarginInBodyOffset&&(t+=parseFloat(x.curCSS(e,"marginTop",!0))||0,i+=parseFloat(x.curCSS(e,"marginLeft",!0))||0),{top:t,left:i}},setOffset:function(e,t,i){/static/.test(x.curCSS(e,"position"))&&(e.style.position="relative");var n=x(e),o=n.offset(),r=parseInt(x.curCSS(e,"top",!0),10)||0,s=parseInt(x.curCSS(e,"left",!0),10)||0;x.isFunction(t)&&(t=t.call(e,i,o)),i={top:t.top-o.top+r,left:t.left-o.left+s},"using"in t?t.using.call(e,i):n.css(i)}},x.fn.extend({position:function(){if(!this[0])return null;var e=this[0],t=this.offsetParent(),i=this.offset(),n=/^body|html$/i.test(t[0].nodeName)?{top:0,left:0}:t.offset();return i.top-=parseFloat(x.curCSS(e,"marginTop",!0))||0,i.left-=parseFloat(x.curCSS(e,"marginLeft",!0))||0,n.top+=parseFloat(x.curCSS(t[0],"borderTopWidth",!0))||0,n.left+=parseFloat(x.curCSS(t[0],"borderLeftWidth",!0))||0,{top:i.top-n.top,left:i.left-n.left}},offsetParent:function(){return this.map(function(){for(var e=this.offsetParent||C.body;e&&!/^body|html$/i.test(e.nodeName)&&"static"===x.css(e,"position");)e=e.offsetParent;return e})}}),x.each(["Left","Top"],function(e,i){var n="scroll"+i;x.fn[n]=function(i){var o,r=this[0];return r?i!==t?this.each(function(){(o=m(this))?o.scrollTo(e?x(o).scrollLeft():i,e?i:x(o).scrollTop()):this[n]=i}):(o=m(r))?"pageXOffset"in o?o[e?"pageYOffset":"pageXOffset"]:x.support.boxModel&&o.document.documentElement[n]||o.document.body[n]:r[n]:null}}),x.each(["Height","Width"],function(e,i){var n=i.toLowerCase();x.fn["inner"+i]=function(){return this[0]?x.css(this[0],n,!1,"padding"):null},x.fn["outer"+i]=function(e){return this[0]?x.css(this[0],n,!1,e?"margin":"border"):null},x.fn[n]=function(e){var o=this[0];return o?x.isFunction(e)?this.each(function(t){var i=x(this);i[n](e.call(this,t,i[n]()))}):"scrollTo"in o&&o.document?"CSS1Compat"===o.document.compatMode&&o.document.documentElement["client"+i]||o.document.body["client"+i]:9===o.nodeType?Math.max(o.documentElement["client"+i],o.body["scroll"+i],o.documentElement["scroll"+i],o.body["offset"+i],o.documentElement["offset"+i]):e===t?x.css(o,n):this.css(n,"string"==typeof e?e:e+"px"):null==e?null:this}}),e.jQuery=e.$=x}(window),function(e){var t=e.browser.msie&&parseInt(e.browser.version,10)<7&&parseInt(e.browser.version,10)>4;void 0===e.proxy&&e.extend({proxy:function(e,t){return e&&(proxy=function(){return e.apply(t||this,arguments)}),proxy}}),void 0===e.isEmptyObject&&e.extend({isEmptyObject:function(e){for(var t in e)return!1;return!0}}),e.extend(e.fx.prototype,{update:function(){this.options.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this),(jQuery.fx.step[this.prop]||jQuery.fx.step._default)(this)}}),e.extend(e.easing,{easeOutBack:function(e,t,i,n,o,r){return void 0==r&&(r=1.70158),n*((t=t/o-1)*t*((r+1)*t+r)+1)+i}}),e.extend({LightBoxObject:{defaults:{name:"jquery-lightbox",zIndex:7e3,width:470,height:280,background:"#FFFFFF",modal:!1,overlay:{opacity:.6},showDuration:400,closeDuration:200,moveDuration:1e3,resizeDuration:1e3,showTransition:"easeOutBack",closeTransition:"easeOutBack",moveTransition:"easeOutBack",resizeTransition:"easeOutBack",shake:{distance:10,duration:100,transition:"easeOutBack",loops:2},flash:{width:640,height:360},emergefrom:"top"},options:{},animations:{},gallery:{},image:{},esqueleto:{lightbox:[],buttons:{close:[],prev:[],max:[],next:[]},background:[],html:[]},visible:!1,maximized:!1,mode:"image",videoregs:{swf:{reg:/[^\.]\.(swf)\s*$/i},youtube:{reg:/youtube\.com\/watch/i,split:"=",index:1,iframe:1,url:"//www.youtube.com/v/%id%&amp;autoplay=1&amp;fs=1&amp;rel=0",url:"//www.youtube.com/embed/%id%?autoplay=1&amp;fs=1&amp;rel=0"},metacafe:{reg:/metacafe\.com\/watch/i,split:"/",index:4,url:"//www.metacafe.com/fplayer/%id%/.swf?playerVars=autoPlay=yes"},dailymotion:{reg:/dailymotion\.com\/video/i,split:"/",index:4,url:"//www.dailymotion.com/swf/video/%id%?additionalInfos=0&amp;autoStart=1"},google:{reg:/google\.com\/videoplay/i,split:"=",index:1,url:"//video.google.com/googleplayer.swf?autoplay=1&amp;hl=en&amp;docId=%id%"},vimeo:{reg:/vimeo\.com/i,split:"/",index:3,iframe:1,url:"//vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=%id%&amp;server=vimeo.com&amp;autoplay=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1",url:"//player.vimeo.com/video/%id%?autoplay=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1"},megavideo:{reg:/megavideo.com/i,split:"=",index:1,url:"//www.megavideo.com/v/%id%"},gametrailers:{reg:/gametrailers.com/i,split:"/",index:5,url:"//www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=%id%"},collegehumor:{reg:/collegehumor.com/i,split:"video:",index:1,url:"//www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?autoplay=true&amp;fullscreen=1&amp;clip_id=%id%"},ustream:{reg:/ustream.tv/i,split:"/",index:4,url:"//www.ustream.tv/flash/video/%id%?loc=%2F&amp;autoplay=true&amp;vid=%id%&amp;disabledComment=true&amp;beginPercent=0.5331&amp;endPercent=0.6292&amp;locale=en_US"},twitvid:{reg:/twitvid.com/i,split:"/",index:3,url:"//www.twitvid.com/player/%id%"},wordpress:{reg:/v.wordpress.com/i,split:"/",index:3,url:"//s0.videopress.com/player.swf?guid=%id%&amp;v=1.01"},vzaar:{reg:/vzaar.com\/videos/i,split:"/",index:4,url:"//view.vzaar.com/%id%.flashplayer?autoplay=true&amp;border=none"}},mapsreg:{bing:{reg:/bing.com\/maps/i,split:"?",index:1,url:"//www.bing.com/maps/embed/?emid=3ede2bc8-227d-8fec-d84a-00b6ff19b1cb&amp;w=%width%&amp;h=%height%&amp;%id%"},streetview:{reg:/maps.google.com(.*)layer=c/i,split:"?",index:1,url:"//maps.google.com/?output=svembed&amp;%id%"},google:{reg:/maps.google.com/i,split:"?",index:1,url:"//maps.google.com/?output=embed&amp;%id%"}},imgsreg:/\.(jpg|jpeg|gif|png|bmp|tiff)(.*)?$/i,overlay:{create:function(t){return this.options=t,this.element=e('<div id="'+(new Date).getTime()+'" class="'+this.options.name+'-overlay"></div>'),this.element.css(e.extend({},{position:"fixed",top:0,left:0,opacity:0,display:"none","z-index":this.options.zIndex},this.options.style)),this.element.click(e.proxy(function(t){this.options.hideOnClick&&(e.isFunction(this.options.callback)?this.options.callback():this.hide()),t.preventDefault()},this)),this.hidden=!0,this.inject(),this},inject:function(){if(this.target=e(document.body),this.target.append(this.element),t){this.element.css({position:"absolute"});var i=parseInt(this.element.css("zIndex"));if(!i){i=1;var n=this.element.css("position");"static"!=n&&n||this.element.css({position:"relative"}),this.element.css({zIndex:i})}i=(this.options.zIndex||0===this.options.zIndex)&&i>this.options.zIndex?this.options.zIndex:i-1,0>i&&(i=1),this.shim=e('<iframe id="IF_'+(new Date).getTime()+'" scrolling="no" frameborder=0 src=""></iframe>'),this.shim.css({zIndex:i,position:"absolute",top:0,left:0,border:"none",width:0,height:0,opacity:0}),this.shim.insertAfter(this.element),e("html, body").css({height:"100%",width:"100%","margin-left":0,"margin-right":0})}},resize:function(t,i){this.element.css({height:0,width:0}),this.shim&&this.shim.css({height:0,width:0});var n={x:e(document).width(),y:e(document).height()};return this.element.css({width:"100%",height:i?i:n.y}),this.shim&&(this.shim.css({height:0,width:0}),this.shim.css({position:"absolute",left:0,top:0,width:this.element.width(),height:i?i:n.y})),this},show:function(t){return this.hidden?(this.transition&&this.transition.stop(),this.shim&&this.shim.css({display:"block"}),this.element.css({display:"block",opacity:0}),this.target.bind("resize",e.proxy(this.resize,this)),this.resize(),this.hidden=!1,this.transition=this.element.fadeTo(this.options.showDuration,this.options.style.opacity,e.proxy(function(){this.options.style.opacity&&this.element.css(this.options.style),this.element.trigger("show"),e.isFunction(t)&&t()},this)),this):this},hide:function(t){return this.hidden?this:(this.transition&&this.transition.stop(),this.shim&&this.shim.css({display:"none"}),this.target.unbind("resize"),this.hidden=!0,this.transition=this.element.fadeTo(this.options.closeDuration,0,e.proxy(function(){this.element.trigger("hide"),e.isFunction(t)&&t(),this.element.css({height:0,width:0,display:"none"})},this)),this)}},create:function(t){return this.options=e.extend(!0,this.defaults,t),this.overlay.create({name:this.options.name,style:this.options.overlay,hideOnClick:!this.options.modal,zIndex:this.options.zIndex-1,callback:e.proxy(this.close,this),showDuration:this.options.showDuration,closeDuration:this.options.closeDuration}),this.esqueleto.lightbox=e('<div class="'+this.options.name+" "+this.options.name+'-mode-image"><div class="'+this.options.name+'-border-top-left"></div><div class="'+this.options.name+'-border-top-middle"></div><div class="'+this.options.name+'-border-top-right"></div><div class="'+this.options.name+'-navigator"><a class="'+this.options.name+'-button-left" href="#"><span>Previous</span></a><a class="'+this.options.name+'-button-right" href="#"><span>Next</span></a></div><div class="'+this.options.name+'-buttons"><div class="'+this.options.name+'-buttons-init"></div><a class="'+this.options.name+'-button-left" href="#"><span>Previous</span></a><div class="'+this.options.name+'-buttons-custom"></div><a class="'+this.options.name+'-button-right" href="#"><span>Next</span></a><div class="'+this.options.name+'-buttons-end"></div></div><div class="'+this.options.name+'-background"></div><div class="'+this.options.name+'-html"></div><div class="'+this.options.name+'-border-bottom-left"></div><div class="'+this.options.name+'-border-bottom-middle"></div><div class="'+this.options.name+'-border-bottom-right"></div></div>'),this.esqueleto.navigator=e("."+this.options.name+"-navigator",this.esqueleto.lightbox),this.esqueleto.buttons.div=e("."+this.options.name+"-buttons",this.esqueleto.lightbox),this.esqueleto.buttons.close=e("."+this.options.name+"-button-close",this.esqueleto.lightbox),this.esqueleto.buttons.prev=e("."+this.options.name+"-button-left",this.esqueleto.lightbox),this.esqueleto.buttons.max=e("."+this.options.name+"-button-max",this.esqueleto.lightbox),this.esqueleto.buttons.next=e("."+this.options.name+"-button-right",this.esqueleto.lightbox),this.esqueleto.buttons.custom=e("."+this.options.name+"-buttons-custom",this.esqueleto.lightbox),this.esqueleto.background=e("."+this.options.name+"-background",this.esqueleto.lightbox),this.esqueleto.html=e("."+this.options.name+"-html",this.esqueleto.lightbox),this.esqueleto.move=e('<div class="'+this.options.name+'-move"></div>').append(this.esqueleto.lightbox),this.esqueleto.move.css({position:"absolute","z-index":this.options.zIndex,top:-999,left:-999}),e("body").append(this.esqueleto.move),this.addevents(),this.esqueleto.lightbox},addevents:function(){this.esqueleto.buttons.close.bind("click",e.proxy(function(e){this.close(),e.preventDefault()},this)),e(window).bind("resize",e.proxy(function(){this.visible&&(this.overlay.resize(),this.maximized||this.movebox())},this)),e(window).bind("scroll",e.proxy(function(){this.visible&&!this.maximized&&this.movebox()},this)),e(document).bind("keydown",e.proxy(function(e){this.visible&&(27==e.keyCode&&this.overlay.options.hideOnClick&&this.close(),this.gallery.total>1&&(37==e.keyCode&&this.esqueleto.buttons.prev.triggerHandler("click",e),39==e.keyCode&&this.esqueleto.buttons.next.triggerHandler("click",e)))},this)),this.esqueleto.buttons.max.bind("click",e.proxy(function(e){this.maximinimize(),e.preventDefault()},this)),this.overlay.element.bind("show",e.proxy(function(){e(this).triggerHandler("show")},this)),this.overlay.element.bind("hide",e.proxy(function(){e(this).triggerHandler("close")},this))},create_gallery:function(t){e.isArray(t)&&t.length>1&&t[0].match(this.imgsreg)&&(this.gallery.images=t,this.gallery.current=0,this.gallery.total=t.length,t=t[0],this.esqueleto.buttons.prev.unbind("click"),this.esqueleto.buttons.next.unbind("click"),this.esqueleto.buttons.prev.bind("click",e.proxy(function(e){this.gallery.current-1<0?this.gallery.current=this.gallery.total-1:this.gallery.current=this.gallery.current-1,this.show(this.gallery.images[this.gallery.current]),e.preventDefault()},this)),this.esqueleto.buttons.next.bind("click",e.proxy(function(e){this.gallery.current+1>=this.gallery.total?this.gallery.current=0:this.gallery.current=this.gallery.current+1,this.show(this.gallery.images[this.gallery.current]),e.preventDefault()},this))),this.gallery.total>1?("none"==this.esqueleto.navigator.css("display")&&this.esqueleto.buttons.div.show(),this.esqueleto.buttons.prev.show(),this.esqueleto.buttons.next.show()):(this.esqueleto.buttons.prev.hide(),this.esqueleto.buttons.next.hide())},custombuttons:function(t,i){e.each(t,e.proxy(function(t,n){this.esqueleto.buttons.custom.append(e('<a href="#" class="'+n["class"]+'">'+n.html+"</a>").bind("click",e.proxy(function(t){e.isFunction(n.callback)&&n.callback(this.image.src,this,i),t.preventDefault()},this)))},this)),this.esqueleto.buttons.div.show()},show:function(t,i,n,o){var r="",s=!1;if(e.isArray(t)&&t.length<=1||""==t)return!1;this.loading(),s=this.visible,this.open(),s||this.movebox(),this.create_gallery(t,i),e.isArray(t)&&t.length>1&&(t=t[0]);var a=t.split("%LIGHTBOX%"),t=a[0],l=a[1]||"";i=e.extend(!0,{width:0,height:0,modal:0,force:"",title:l,autoresize:!0,move:-1,iframe:!1,flashvars:""},i||{}),urloptions=this.unserialize(t),e.isEmptyObject(urloptions)||(i=e.extend({},i,urloptions));var h={x:e(window).width(),y:e(window).height()};if(i.width&&(i.width+"").indexOf("p")>0&&(i.width=(h.x-20)*i.width.substring(0,i.width.indexOf("p"))/100),i.height&&(i.height+"").indexOf("p")>0&&(i.height=(h.y-20)*i.height.substring(0,i.height.indexOf("p"))/100),this.esqueleto.background.unbind("complete"),this.overlay.options.hideOnClick=!i.modal,this.esqueleto.buttons.max.removeClass(this.options.name+"-button-min"),this.esqueleto.buttons.max.addClass(this.options.name+"-button-max"),this.maximized=!(i.move>0||-1==i.move&&i.autoresize),e.isArray(i.buttons)&&this.custombuttons(i.buttons,o),this.esqueleto.buttons.custom.is(":empty")||this.esqueleto.buttons.div.show(),""!=i.force?r=i.force:i.iframe?r="iframe":t.match(this.imgsreg)?r="image":(e.each(this.videoregs,e.proxy(function(e,n){return t.split("?")[0].match(n.reg)?(n.split&&(videoid=t.split(n.split)[n.index].split("?")[0].split("&")[0],t=n.url.replace("%id%",videoid)),r=n.iframe?"iframe":"flash",i.width=i.width?i.width:this.options.flash.width,i.height=i.height?i.height:this.options.flash.height,!1):void 0},this)),e.each(this.mapsreg,function(e,n){t.match(n.reg)&&(r="iframe",n.split&&(id=t.split(n.split)[n.index],t=n.url.replace("%id%",id).replace("%width%",i.width).replace("%height%",i.height)))}),""==r&&(t.match(/#/)?(obj=t.substr(t.indexOf("#")),e(obj).length>0?(r="inline",t=obj):r="ajax"):r="ajax")),"image"==r){this.esqueleto.buttons.max.hide();var u=new Image;u.onload=e.proxy(function(){if(u.onload=function(){},!this.visible)return!1;if(this.image={width:u.width,height:u.height,src:u.src},i.width)width=parseInt(i.width),height=parseInt(i.height);else if(i.autoresize){var t=this.calculate(u.width,u.height);width=t.width,height=t.height,u.width==width&&u.height==height||(this.esqueleto.buttons.div.show(),this.esqueleto.buttons.max.show())}else width=u.width,height=u.height;this.resize(width,height),this.esqueleto.background.bind("complete",e.proxy(function(){return this.visible?(this.changemode("image"),this.esqueleto.background.empty(),this.esqueleto.html.empty(),""!=i.title&&this.esqueleto.background.append(e('<div class="'+this.options.name+'-title"></div>').html(i.title)),e(u).hide(),this.esqueleto.background.append(u),void e(u).stop().fadeIn(400,e.proxy(function(){this.esqueleto.background.removeClass(this.options.name+"-loading")},this))):!1},this))},this),u.onerror=e.proxy(function(){this.error("The requested image cannot be loaded. Please try again later.")},this),u.src=t}else if("flash"==r||"inline"==r||"ajax"==r){if("inline"==r)this.appendhtml(e(t).clone(!0).show(),i.width>0?i.width:e(t).outerWidth(!0),i.height>0?i.height:e(t).outerHeight(!0),"html");else if("ajax"==r){if(!i.width)return this.error("You need to specify the size of the lightbox."),!1;width=i.width,height=i.height,this.animations.ajax&&this.animations.ajax.abort(),this.animations.ajax=e.ajax({url:t,type:"GET",cache:!1,dataType:"html",error:e.proxy(function(){this.error("The requested content cannot be loaded. Please try again later.")},this),success:e.proxy(function(t){this.appendhtml(e(t),width,height,"html")},this)})}else if("flash"==r){var c=this.swf2html(t,i.width,i.height,i.flashvars);this.appendhtml(e(c),i.width,i.height,"html")}}else if("iframe"==r){if(!i.width)return this.error("You need to specify the size of the lightbox."),!1;width=i.width,height=i.height,this.appendhtml(e('<iframe id="IF_'+(new Date).getTime()+'" frameborder="0" src="'+t+'" style="margin:0; padding:0;"></iframe>').css(i),i.width,i.height,"html")}this.callback=e.isFunction(n)?n:function(){}},swf2html:function(e,t,i,n){"undefined"!=typeof n&&""!=n||(n="autostart=1&autoplay=1&fullscreenbutton=1");var o='<object width="'+t+'" height="'+i+'" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="movie" value="'+e+'" style="margin:0; padding:0;"></param>';return o+='<param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param>',o+='<param name="autostart" value="true"></param><param name="autoplay" value="true"></param><param name="flashvars" value="'+n+'"></param>',o+='<param name="width" value="'+t+'"></param><param name="height" value="'+i+'"></param>',o+='<embed src="'+e+'" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" autostart="true" autoplay="true" flashvars="'+n+'" wmode="transparent" width="'+t+'" height="'+i+'" style="margin:0; padding:0;"></embed></object>'},appendhtml:function(t,i,n,o){"undefined"!=typeof o&&this.changemode(o),this.resize(i+30,n+20),this.esqueleto.background.bind("complete",e.proxy(function(){this.esqueleto.background.removeClass(this.options.name+"-loading"),this.esqueleto.html.html(t),this.esqueleto.html.html(t),this.esqueleto.background.unbind("complete")},this))},movebox:function(t,i){var n={x:e(window).width(),y:e(window).height()},o={x:e(window).scrollLeft(),y:e(window).scrollTop()},r=null!=i?i:this.esqueleto.lightbox.outerHeight(),s=null!=t?t:this.esqueleto.lightbox.outerWidth(),a=0,l=0;l=o.x+(n.x-s)/2,a=this.visible?o.y+(n.y-r)/2:"bottom"==this.options.emergefrom?o.y+n.y+14:o.y-r-14,this.visible?(this.animations.move||this.morph(this.esqueleto.move,{left:l},"move"),this.morph(this.esqueleto.move,{top:a},"move")):this.esqueleto.move.css({left:l,top:a})},morph:function(t,i,n,o,r){var s=e.speed({queue:r||!1,duration:this.options[n+"Duration"],easing:this.options[n+"Transition"],complete:e.isFunction(o)?e.proxy(o,this):null});return t[s.queue===!1?"each":"queue"](function(){var t=e.extend({},s),n=this;return t.curAnim=e.extend({},i),e.each(i,function(i,o){var r=new e.fx(n,t,i);r.custom(r.cur(!0)||0,o,"px")}),!0})},resize:function(t,i){if(this.visible){var n={x:e(window).width(),y:e(window).height()},o={x:e(window).scrollLeft(),y:e(window).scrollTop()},r=o.x+(n.x-(t+14))/2,s=o.y+(n.y-(i+14))/2;(e.browser.msie||e.browser.mozilla&&parseFloat(e.browser.version)<1.9)&&(i+=4),this.animations.move=!0,this.morph(this.esqueleto.move.stop(),{left:this.maximized&&0>r?0:r,top:this.maximized&&i+14>n.y?o.y:s},"move",e.proxy(function(){this.move=!1},this.animations)),this.morph(this.esqueleto.html,{height:i-20},"resize"),this.morph(this.esqueleto.lightbox.stop(),{width:t+14,height:i-20},"resize",{},!0),this.morph(this.esqueleto.buttons.div,{width:t,height:i},"resize"),this.morph(this.esqueleto.navigator,{width:t},"resize"),this.morph(this.esqueleto.navigator,{top:(i-90)/2},"move"),this.morph(this.esqueleto.background.stop(),{width:t,height:i},"resize",function(){e(this.esqueleto.background).trigger("complete")})}else this.esqueleto.html.css({height:i-20}),this.esqueleto.lightbox.css({width:t+14,height:i-20}),this.esqueleto.background.css({width:t,height:i}),this.esqueleto.buttons.div.css({width:t,height:i}),this.esqueleto.navigator.css({width:t,height:90})},close:function(t){this.visible=!1,this.gallery={},e.browser.msie?(this.esqueleto.background.empty(),this.esqueleto.html.empty(),this.esqueleto.buttons.custom.empty(),this.esqueleto.move.css({display:"none"}),this.movebox()):this.esqueleto.move.animate({opacity:0,top:"-=40"},{queue:!1,complete:e.proxy(function(){this.esqueleto.background.empty(),this.esqueleto.html.empty(),this.esqueleto.buttons.custom.empty(),this.movebox(),this.esqueleto.move.css({display:"none",opacity:1,overflow:"visible"})},this)}),this.overlay.hide(e.proxy(function(){e.isFunction(this.callback)&&this.callback.apply(this,e.makeArray(t))},this)),this.esqueleto.background.stop(!0,!1),this.esqueleto.background.unbind("complete")},open:function(){this.visible=!0,e.browser.msie&&(this.esqueleto.move.get(0).style.removeAttribute("filter"),this.esqueleto.buttons.div.css({position:"static"}).css({position:"absolute"})),this.esqueleto.move.css({display:"block",overflow:"visible"}).show(),this.overlay.show()},shake:function(){var e=this.options.shake.distance,t=this.options.shake.duration,n=this.options.shake.transition,o=this.options.shake.loops,r=this.esqueleto.move.position().left,s=this.esqueleto.move;for(i=0;i<o;i++)s.animate({left:r+e},t,n),s.animate({left:r-e},t,n);s.animate({left:r+e},t,n),s.animate({left:r},t,n)},changemode:function(e){e!=this.mode&&(this.esqueleto.lightbox.removeClass(this.options.name+"-mode-"+this.mode),this.mode=e,this.esqueleto.lightbox.addClass(this.options.name+"-mode-"+this.mode)),this.esqueleto.move.css({overflow:"visible"})},error:function(e){alert(e),this.close()},unserialize:function(t){var i=/lightbox\[(.*)?\]$/i,n={};return t.match(/#/)&&(t=t.slice(0,t.indexOf("#"))),t=t.slice(t.indexOf("?")+1).split("&"),e.each(t,function(){var e=this.split("="),t=e[0],o=e[1];t.match(i)&&(isFinite(o)?o=parseInt(o):"true"==o.toLowerCase()?o=!0:"false"==o.toLowerCase()&&(o=!1),n[t.match(i)[1]]=o)}),n},calculate:function(t,i){var n=e(window).width()-50,o=e(window).height()-50;return t>n?(i*=n/t,t=n,i>o&&(t*=o/i,i=o)):i>o&&(t*=o/i,i=o,t>n&&(i*=n/t,t=n)),{width:parseInt(t),height:parseInt(i)}},loading:function(){this.changemode("image"),this.esqueleto.background.empty(),this.esqueleto.html.empty(),this.esqueleto.background.addClass(this.options.name+"-loading"),this.esqueleto.buttons.div.hide(),this.movebox(this.options.width,this.options.height),this.resize(this.options.width,this.options.height)},maximinimize:function(){if(this.maximized){this.maximized=!1,this.esqueleto.buttons.max.removeClass(this.options.name+"-button-min"),this.esqueleto.buttons.max.addClass(this.options.name+"-button-max");var e=this.calculate(this.image.width,this.image.height);this.loading(),this.esqueleto.buttons.div.show(),this.resize(e.width,e.height)}else this.maximized=!0,this.esqueleto.buttons.max.removeClass(this.options.name+"-button-max"),this.esqueleto.buttons.max.addClass(this.options.name+"-button-min"),this.loading(),this.esqueleto.buttons.div.show(),this.resize(this.image.width,this.image.height)}},lightbox:function(t,i,n){return"undefined"!=typeof t?e.LightBoxObject.show(t,i,n):e.LightBoxObject}}),e.fn.lightbox=function(t,i){return e(this).live("click",function(n){n.preventDefault(),e(this).blur();var o=[],r=e.trim(e(this).attr("rel"))||"",s=e.trim(e(this).attr("title"))||"";if(r=r.replace("[","\\\\["),r=r.replace("]","\\\\]"),r&&""!=r&&"nofollow"!==r){var a=[],l=[],h=[],u=!1;e("a[rel="+r+"], area[rel="+r+"]").each(e.proxy(function(e,t){this==t?(l.unshift(t),u=!0):0==u?h.push(t):l.push(t)},this)),a=l.concat(h),e.each(a,function(){var t=e.trim(e(this).attr("title"))||"";t=t?"%LIGHTBOX%"+t:"",o.push(e(this).attr("href")+t)}),1==o.length&&(o=o[0]),copy_options=t}else o=e(this).attr("href"),copy_options=s||""!=s?e.extend({},t,{title:s}):t;e.LightBoxObject.show(o,copy_options,i,this)})},e(function(){if(!(parseFloat(e.fn.jquery)>1.2))throw"The jQuery version that was loaded is too old. Lightbox Evolution requires jQuery 1.3+";e.LightBoxObject.create()})}(jQuery);
//]]>
</script> 
 Bạn tiến hành lưu template lại và hưởng thụ !

Tổng kết

Như vậy chỉ với bài bước nhỏ bạn đã có một thanh menu share tuyệt đẹp rồi, nếu bạn muốn nhận những bài viết mới hơn thì hãy nhấn Ctrl+D cho Star Nhân IT nhé !
BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

 1. quá chất, lâu nay bận ôn thi nay rảnh nên qua tt nha <3 Sau kì thi này hứa sẽ tt đầy đủ cho admin

  Trả lờiXóa
 2. Chào mừng bạn đến HongHaiBlog, chúc bạn có một ngày vui vẻ!
  :vv

  Trả lờiXóa
 3. Trả lời
  1. Đang nâng cấp temp :v khi nào xong tui đặt lại nha

   Xóa
 4. A lấy lại nick free của em đc ko dag fba

  Trả lờiXóa