Hướng dẫn tạo hiệu ứng Slider xoay tròn

Mở đầu

- Xin chào các bạn, sau một hồi đi dạo khắp các blog thì mình quyết định sẽ tẩu em này về từ một blog nào đó không rõ :v, thấy cũng đẹp nên share cho anh em, code này được tạo từ CSS và HTML, demo bên dưới : Cách làm

Bạn chèn CSS sau vào nơi cần hiển thị
<section id="slideshow">
<div class="entire-content">
<div class="content-carrousel">
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<figure class="shadow"><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6027446491783453719#" target="_blank" title="Tải Hình Về"><img src="https://i.imgur.com/BRdpJ6H.jpg" /></a></figure>
<figure class="shadow"><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6027446491783453719#" target="_blank" title="Tải Hình Về"><img src="https://i.imgur.com/XTjU8mV.jpg" /></a></figure>
<figure class="shadow"><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6027446491783453719#" target="_blank" title="Tải Hình Về"><img src="https://i.imgur.com/cfNumHL.jpg" /></a></figure>
<figure class="shadow"><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6027446491783453719#" target="_blank" title="Tải Hình Về"><img src="https://i.imgur.com/HoTOQGE.jpg" /></a></figure>
<figure class="shadow"><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6027446491783453719#" target="_blank" title="Tải Hình Về"><img src="https://i.imgur.com/SoDiYFO.jpg" /></a></figure>
<figure class="shadow"><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6027446491783453719#" target="_blank" title="Tải Hình Về"><img src="https://i.imgur.com/B3TOVx9.jpg" /></a></figure>
<figure class="shadow"><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6027446491783453719#" target="_blank" title="Tải Hình Về"><img src="https://i.imgur.com/XO8VFCb.jpg" /></a></figure>
<figure class="shadow"><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6027446491783453719#" target="_blank" title="Tải Hình Về"><img src="https://i.imgur.com/pZqhzac.jpg" /></a></figure>
<figure class="shadow"><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6027446491783453719#" target="_blank" title="Tải Hình Về"><img src="https://i.imgur.com/kym0dTA.jpg" /></a></figure><br />
<br />
<figure class="shadow"><br /></figure></div>
</div>
</section>
<style>
#slideshow {
position: relative;
bottom:20px;
 margin: 0 auto;
 padding-top:0;
 height: 300px;
 width: 100%;
 background-color: none;
 box-sizing: border-box;
}
.slideshow-title {
 font-family: 'Roboto';
 font-size: 62px;
 color: #fff;
 margin: 0 auto;
 text-align: center;
 margin-top: 25%;
 letter-spacing: 3px;
 font-weight: 300;
}
.sub-heading {
 padding-top: 50px;
 font-size: 18px;
} .sub-heading-two {
 font-size: 15px;
} .sub-heading-three {
 font-size: 13px;
} .sub-heading-four {
 font-size: 11px;
} .sub-heading-five {
 font-size: 9px;
} .sub-heading-six {
 font-size: 7px;
} .sub-heading-seven {
 font-size: 5px;
} .sub-heading-eight {
 font-size: 3px;
} .sub-heading-nine {
 font-size: 1px;
}
.entire-content {
 margin: auto;
 width: 190px;
 perspective: 1000px;
 position: relative;
 padding-top: 80px;
}
.content-carrousel {
 width: 100%;
 position: absolute;
 float: right;
 animation: rotar 15s infinite linear;
 transform-style: preserve-3d;
}
.content-carrousel:hover {
 animation-play-state: paused;
 cursor: pointer;
}
.content-carrousel figure {
 width: 100%;
 height: 120px;
 border: 1px solid #3b444b;
 overflow: hidden;
 position: absolute;
}
.content-carrousel figure:nth-child(1) {
 transform: rotateY(0deg) translateZ(300px);
} .content-carrousel figure:nth-child(2) {
 transform: rotateY(40deg) translateZ(300px);
} .content-carrousel figure:nth-child(3) {
 transform: rotateY(80deg) translateZ(300px);
} .content-carrousel figure:nth-child(4) {
 transform: rotateY(120deg) translateZ(300px);
} .content-carrousel figure:nth-child(5) {
 transform: rotateY(160deg) translateZ(300px);
} .content-carrousel figure:nth-child(6) {
 transform: rotateY(200deg) translateZ(300px);
} .content-carrousel figure:nth-child(7) {
 transform: rotateY(240deg) translateZ(300px);
} .content-carrousel figure:nth-child(8) {
 transform: rotateY(280deg) translateZ(300px);
} .content-carrousel figure:nth-child(9) {
 transform: rotateY(320deg) translateZ(300px);
} .content-carrousel figure:nth-child(10) {
 transform: rotateY(360deg) translateZ(300px);
}
.shadow {
    position: absolute;
    box-shadow: 0px 0px 20px 0px #000;
    border-radius: 1px;
}
.content-carrousel img {
 image-rendering: auto;
 transition: all 300ms;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
.content-carrousel img:hover {
 transform: scale(1.2);
 transition: all 300ms;
}
@keyframes rotar {
 from {
  transform: rotateY(0deg);
 } to {
  transform: rotateY(360deg);
 }
}
</style>
Chúc các bạn thành công 
BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN