TUT RIP Mạo Danh 808

Tut Dame MD Nhanh 808

Bật 3 trình duyệt
Trình duyệt ( Cốc Cốc ) Vô link https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Fake IP Vương Quốc Anh + Fake CMND cùng tên
Up cmnd lên ! Kèm câu : This account is impersonating. Please remove it from Facebook soon.
Trình duyệt ( Chorme ) Vô link https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Fake IP Hà Lan + Fake CMND cùng tên
Up cmnd lên ! Kèm câu : Dit account is uitgeschakeld. Gelieve te verwijderen. Dus mensen niet
meer zien.

Trình duyệt ( FireFox ) Vô link https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Fake IP Newzealand + Fake CMND cùng tên
Up cmnd lên ! Kèm câu : Please delete this account. It was hurt and someone forged. Do not
mourn for it. Please remove quickly.
This is A Fake Account, which was created to harass other. Expect Facebook to review and Close
this Account
BY : HuuNhan
BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN